ANBI college van diakenen

De Protestantse Gemeente te Schoonebeek en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Schoonebeek

Telefoonnummer:

0524 222536

RSIN/Fiscaal nummer:

824139033     

Website adres:

www.pgschoonebeek.nl

E-mail:

info@pgschoonebeek.nl

Adres:

Europaweg 114

Postcode:

7761 AK

Plaats:

Schoonebeek

 

De Protestantse Gemeente Schoonebeek is een geloofsgemeenschap en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en via haar van de wereldwijde kerk.

Zij ziet zichzelf als een gemeente die gestalte geeft aan de kerk van Jezus Christus en ze is zich ervan bewust dat zij leeft uit Gods genade in Jezus Christus.

Wij vervullen de opdracht van onze Heer om het Woord te horen en te verkondigen (Mattheus 28:19,20)

Zo worden wij betrokken in Gods liefde voor de wereld. Wij belijden de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Schrift (Bijbel) ervaren wij als enige bron en norm van onze kerkelijke verkondiging en dienst.

Wij voelen ons met elkaar verbonden door de liefde van God de Vader en zijn Zoon Jezus.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 29 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken

Beleidsplan

De visienota van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Visienota PKN

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan 2019 – 2022

Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Een greep uit de activiteiten welke binnen en buiten de kerkelijk gemeente plaats vinden.

 • Sporthaldienst, laatste zondag van augustus (ieder jaar)
 • Kerstnachtdienst 24 december (ieder jaar)
 • Kinderkerstfeest 24 december (ieder jaar)
 • Kerstreis ( 1 x per 3 jaar) met meerdere organisatie. Het is een activiteit voor het gehele dorp en haar omgeving
 • Kunst in de kerk, organiseren van een kunst expositie in 2e of 3e kwartaal van het jaar
 • Kerkenpad in september
 • Ten behoeve van de voedselbank de 1e zondag van de maand inzameling van levensmiddelen door gemeenteleden
 • Inloopwinkel, verkoop van tweede handskleding en speelgoed
 • Het organiseren van bijbels koken in groepen in de periode van oktober – februari van het jaar
 • Gespreksgroepen over levens beschouwende onderwerpen e.d.
 • Oud ijzer actie (juni)
 • Rommelmarkt waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de activiteiten van de jeugd (juni)
 • Club werk voor jongeren van 8 – 12 jaar
 • Club werk voor jongeren van 12- 16 jaar
 • Reload voor de jongeren van 12 – 20 jaar

Voorgenomen bestedingen

Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.