Nieuws rondom coronavirus

Geachte gemeenteleden,

Naar aanleiding van de besluiten van de Rijksoverheid tegen de verspreiding van het coronavirus van donderdag 12 maart en zondag 15 maart 2020 willen we als Dorpskerk ook onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen gaan en de meest kwetsbare groepen in en buiten onze gemeente zoveel mogelijk beschermen.

Wij roepen u op om uw eigen verantwoordelijkheid in acht te nemen en de richtlijnen van het RIVM te volgen.

 Kerkdiensten

De komende drie weken zullen we zondags om 10.00 uur een korte dienst van woord en gebed uitzenden vanuit de Dorpskerk. Alleen de koster, het presentatieteam en de dienstdoende ambtsdragers zullen daarbij aanwezig zijn. Zodat de gebeden en bemoediging door kunnen gaan.

Begrafenissen
In geval van begrafenissen wordt de familie gevraagd om het afscheid in kleine kring te organiseren. Dit uiteraard ook in overleg met de begrafenisondernemer.

 Activiteiten
Alle activiteiten en bijeenkomsten zoals catechese, clubs, jeugdwerk, kindernevendienst en cursussen komen in ieder geval tot en met 6 april met onmiddellijke ingang te vervallen.

 Pastoraat

Hoe moeilijk het ook voor ons is: we beperken pastorale bezoeken tot het hoogstnoodzakelijke. Juist voor oudere gemeenteleden willen we voorkomen dat het virus overgedragen wordt. Onze predikant en ouderenpastor zullen waar mogelijk en nodig telefonisch contact onderhouden. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid hen te bellen.

En natuurlijk blijven zij beschikbaar voor crisispastoraat.

Aan ouderlingen, contactpersonen en gemeenteleden vragen we om op alle andere mogelijke manieren mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of digitale vormen van contact met elkaar. Ook vragen wij u om oren en ogen open te houden voor degenen in uw omgeving die in deze tijd onze hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door aan te bieden om boodschappen te doen voor iemand die kwetsbaar is.

Gemeente zijn in bijzondere omstandigheden

Het bovenstaande betekent enorm veel voor ons gemeente zijn. Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprekken voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en verbonden te blijven.

We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven dat alles uit en door alles heen weten we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen en tegelijk is het nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. We denken in onze gebeden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die angst kennen en zeker aan alle medewerkers in de zorg of andere cruciale beroepen, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan.

Via de email, via de website en de gemeentebrief hopen we u de komende weken te informeren over de manier waarop we in deze ongekende omstandigheden samen verder gaan.

 Vragen
Gemeenteleden worden hierbij dringend verzocht deze informatie ook te delen met hen die geen toegang hebben tot internet.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Carl Weelink of scriba Roelineke Gommer.

Namens de kerkenraad

Carl Weelink
Roelineke Gommer

Tel. Jan Hermes, 0524-222948 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Ria Dekker, 0524-222096 (telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar mobiel)

Tel. Carl Weelink, 0524-532531

Tel. Roelineke Gommer, 0524-531885