ANBI

De Protestantse Gemeente te Schoonebeek en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

RSIN -nummer: Protestantse Gemeente Schoonebeek: 001971918
Diaconie Prot. Gem. Schoonebeek: 824139033


Contactadres

Kerkelijk Bureau

Europaweg 114

7761 AK Schoonebeek

Telefoon: 0524 222536

Email: info@pgschoonebeek.nl
Website: www.pgschoonebeek.nl


Doelstelling

De Protestantse Gemeente Schoonebeek is een geloofsgemeenschap en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en via haar van de wereldwijde kerk.

De Protestantse Gemeente Schoonebeek ziet zichzelf als een gemeente die gestalte geeft aan de kerk van Jezus Christus en ze is zich ervan bewust dat zij leeft uit Gods genade in Jezus Christus.

Wij vervullen de opdracht van onze Heer om het Woord te horen en te verkondigen (Mattheus 28:19,20)

Zo worden wij betrokken in Gods liefde voor de wereld.

Wij belijden de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Heilige Schrift (Bijbel) ervaren wij als enige bron en norm van onze kerkelijke verkondiging en dienst.

Wij voelen ons met elkaar verbonden door de liefde van God de Vader en zijn Zoon Jezus.


Beleidsplan Prot. Gem. Schoonebeek

Het beleidsplan 2014 – 2018 van de P.G. Schoonebeek is gepubliceerd op de pagina van de Kerkenraad.

Het beleidsplan 2019-2022 wordt woensdag 8 mei 2019 besproken op de gemeentevergadering.

Jaarrekening 2018

Begroting 2019, Totaal exploitatie

Jaarrekening 2018 Diaconie

Begroting 2019 Diaconie

Beleidsplan Diaconie Prot. Gem. Schoonebeek

Het beleidsplan Diaconie is gepubliceerd op pagina 23 van het beleidsplan.
Samengevat komt het hier op neer:

  1. Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn.
  2. Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.
  3. Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten, met name bij het Heilig Avondmaal vervullen de diakenen een belangrijke rol.
  4. Het dienen van de Kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op haar roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken, gerechtigheid te betrachten.


Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het college van diakenen wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de PKN.


Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder.


Activiteiten

De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad en op de website.


Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Schoonebeek zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in het Kerkblad en op de website.

Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eind verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende (bruisende) gemeente.

Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk kerkenwerk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag /jaarrekening hun verantwoording aan de kerkenraad en de gemeente.

Een greep uit de activiteiten welke binnen en buiten de kerkelijk gemeente plaats vinden.

–      een sporthaldienst, laatste zondag van augustus (ieder jaar).

–      een kerstnachtdienst 24 december (ieder jaar).

–      een kinderkerstfeest 24 december (ieder jaar).

–      een Kerstreis ( 1 x per 3 jaar) met meerdere organisatie. Het is een activiteit voor het gehele dorp en haar omgeving.

–      Kunst in de kerk, organiseren van een kunst expositie in 2e of 3e kwartaal van het jaar.

–      een kerkenpad in september.

–      Ten behoeve van de voedselbank de 1e zondag van de maand inzameling van levensmiddelen door gemeenteleden.

–      Inloopwinkel, verkoop van tweede handskleding en speelgoed.

–      Het organiseren van bijbels koken in groepen in de periode van oktober – februari van het jaar.

–      een oud ijzer actie.

–      een rommelmarkt waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de activiteiten vande jeugd.

–      activiteiten voor de jeugd:

–      club werk voor jongeren van 8 – 12 jaar

–      club werk voor jongeren van 12- 16 jaar

–      Reload voor de jongeren van 12 – 20 jaar

–      gespreksgroepen over levens beschouwende onderwerpen e.d.